Wyceny Przedsiębiorstw, Ekspertyzy, Audyty Projektów, Dotacje UE oraz inne usługi consultingowe

Zakres usług

 1. wycena Przedsiębiorstwa – transakcje sprzedaży firm,
 2. sporządzanie prospektów emisyjnych dla spółek akcyjnych zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i warunkami obrotu publicznego akcji
 3. wyceny aportów rzeczowych w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego.
 4. audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 5. ekspertyzy ekonomiczno-finansowe dla celów przekształceń i “fuzji” spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych
 6. ekspertyzy dla potrzeb Prokuratury i Sądów,
 7. DUE DILIGENCE
 8. doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, ekspertyzy ksiąg rachunkowych;
 9. doradztwo w zakresie sporządzania BIZNES PLANÓW oraz prowadzenia rachunkowości zarządczej
 10. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 11. działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości

Metodologia wyceny wartości przedsiębiorstwa

Metoda majątkowa – oparta jest na analizie stanu ewidencyjnego oraz stanu skorygowanej wartości majątku przedsiębiorstwa

Metoda dochodowa – oparta jest na zdyskontowanych przyszłych strumieniach pieniężnych netto w założonym okresie zwrotu kapitału. W podejściu dochodowym analizujemy możliwość generowania przez jednostkę gospodarczą dochodu pieniężnego. Wycenę wartości rynkowej strumieni pieniężnych z działalności w poszczególnych latach liczymy jako różnicę między wpływami ze sprzedaży, a kosztami operacyjnymi, finansowym i nakładami inwestycyjnymi bieżącymi w środki trwałe i obrotowe. Spośród metod dochodowych stosujemy często metodę opartą na przepływach pieniężnych (Cash flow`s) w wariancie z wartością rezydualną.

Metodologia sporządzania DUE DILIGENCE

Metodologia sporządzania Due Diligence sprowadza się do przeprowadzenia obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa , mającej na celu określenie słabych i mocnych stron oraz wskazanie pól potencjalnych zagrożeń , co umożliwi Zleceniodawcy :

 • oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jak również ryzyko związane z branżą na której działa przedsiębiorstwo;
 • wypracowanie strategii negocjacyjnej przy transakcji, uzyskanie dodatkowych argumentów negocjacyjnych;
 • właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji;
 • uzyskanie informacji pozwalających na zaplanowanie procesu integracji podmiotu w ramach nowej struktury własnościowej;