Usługi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.

Usługi wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych ma charakter poświadczający, ponieważ służą poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia. Ich zakres obejmuje dowolne kombinacje usług, mających na celu dostarczenie racjonalnego lub ograniczonego poziomu pewności, a polegających na wydaniu -    w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur – oceny ( opinii, raportu stanowiska, wyniku pomiaru) dotyczącej:

 • zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe,
 • pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu.

Oferowanymi przez AUDIT CONTROL GROUP Sp. z o.o. usługami poświadczającymi, zastrzeżonymi do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta innych niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych są usługi wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zmianami) takie jak:

 • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej ( art.312 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu spółek handlowych),
 • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu spółek handlowych).