Pozostałe usługi atestacyjne i poświadczające.

Wyceny Przedsiębiorstw, Ekspertyzy, Audyty Projektów, Dotacje UE oraz inne usługi consultingowe

Zakres usług:

 1. wycena Przedsiębiorstwa – transakcje sprzedaży firm,
 2. sporządzanie prospektów emisyjnych dla spółek akcyjnych zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i warunkami obrotu publicznego akcji,
 3. wyceny aportów rzeczowych w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego,
 4. audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 5. ekspertyzy ekonomiczno-finansowe dla celów przekształceń i “fuzji” spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych,
 6. ekspertyzy dla potrzeb Prokuratury i Sądów,
 7. DUE DILIGENCE,
 8. doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, ekspertyzy ksiąg rachunkowych,
 9. doradztwo w zakresie sporządzania BIZNES PLANÓW oraz prowadzenia rachunkowości zarządczej,
 10. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 11. działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Metodologia wyceny wartości przedsiębiorstwa

 1. Metoda majątkowa – oparta jest na analizie stanu ewidencyjnego oraz stanu skorygowanej wartości majątku przedsiębiorstwa.
 2. Metoda dochodowa – oparta jest na zdyskontowanych przyszłych strumieniach pieniężnych netto w założonym okresie zwrotu kapitału. W podejściu dochodowym analizujemy możliwość generowania przez jednostkę gospodarczą dochodu pieniężnego. Wycenę wartości rynkowej strumieni pieniężnych z działalności w poszczególnych latach liczymy jako różnicę między wpływami ze sprzedaży, a kosztami operacyjnymi, finansowym i nakładami inwestycyjnymi bieżącymi w środki trwałe i obrotowe. Spośród metod dochodowych stosujemy często metodę opartą na przepływach pieniężnych (Cash flow`s) w wariancie z wartością rezydualną.

Metodologia sporządzania DUE DILIGENCE

Metodologia sporządzania Due Diligence sprowadza się do przeprowadzenia obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa, mającej na celu określenie słabych i mocnych stron oraz wskazanie pól potencjalnych zagrożeń, co umożliwi Zleceniodawcy:

 1. oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jak również ryzyko związane z branżą, w której działa przedsiębiorstwo,
 2. wypracowanie strategii negocjacyjnej przy transakcji, uzyskanie dodatkowych argumentów negocjacyjnych,
 3. właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji,
 4. uzyskanie informacji pozwalających na zaplanowanie procesu integracji podmiotu w ramach nowej struktury własnościowej.