Badania i przeglądy sprawozdań finansowych.

Zakres usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych

W ramach realizowanej    działalności audytorskiej AUDIT CONTROL GROUP Sp. z o.o. wykonuje na podstawie umów odnawianych w kolejnych latach    badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej i zróżnicowanym przedmiocie działalności    zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.)

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię.

Wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania finansowego polega w głównej mierze na przeprowadzeniu procedur, które służą uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest potwierdzenie na podstawie zebranych dowodów czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Potwierdza również zgodność sprawozdania z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Od biegłego rewidenta zależy dobór zastosowanych procedur badania.

Harmonogram przeprowadzania badania.

Badanie przeprowadzane jest w siedzibie jednostki i obejmuje badanie:

 • dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, możliwości stosowania polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • zachowania ciągłości bilansowej oraz zgodności zakładowego planu kont i sprawozdawczości finansowej z przepisami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • oceny systemu obiegu dokumentów oraz zespołu środków kontrolnych, księgowych i organizacyjnych, składających się na system kontroli wewnętrznej badanej jednostki, zgodności regulaminów z odpowiednimi przepisami prawa,
 • sprawozdania finansowego sporządzonego wg ustawy o rachunkowości obejmującego:
 • bilans;
 • rachunek zysków i strat;
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 • lub sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF obejmującego:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej ;
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów;
 • sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
 • informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego, opis przyjętych zasad rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

 • identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
 • uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
 • oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
 • wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
 • oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Metody i techniki badania i przeglądu sprawozdań finansowych

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dostosowujemy do potrzeb badanej jednostki przy uwzględnieniu czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie.

Metody badania:

 1. zagadnienia istotne i o niewielkiej zbiorowości – objęte są badaniem pełnym,
 2. operacje gospodarcze masowe i duże zbiory dokumentów – objęte są badaniem metodą doboru prób.

Techniki badania:

 1. badanie z natury (przegląd najważniejszych środków trwałych, wyrywkowe sprawdzenie stanu zapasów),
 2. obserwacja (przebiegu spisów z natury, funkcjonowania kontroli wewnętrznej),
 3. analityczny przegląd dokumentów organizacyjno-prawnych i księgowych.

Zakres innych usług poświadczających

Usługa ma charakter poświadczający, jeśli służy poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia. Zgodnie z praktyką międzynarodową usługi poświadczające mogą dawać racjonalną albo ograniczoną pewność. Zakres innych usług poświadczających obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego lub ograniczonego poziomu pewności, a polegających na wydaniu -    w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur – oceny ( opinii, raportu stanowiska, wyniku pomiaru) dotyczącej:

 • zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe,
 • pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu.

Kluczowy biegły rewident i zespół audytorski

Do realizacji zlecenia w zakresie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz innych usług poświadczających typujemy kluczowego biegłego rewidenta odpowiedzianego za sprawozdanie z badania oraz działający pod jego nadzorem zespół innych biegłych rewidentów i asystentów biorących udział w badaniu.

W kręgu biegłych rewidentów, wykonujących badania w imieniu AUDIT CONTROL GROUP Sp. z o.o. oraz podmiotów gospodarczych z nią współpracujących, są osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym (wieloletni główni księgowi z uprawnieniami biegłych rewidentów). W zespole tym dominują ludzie sprawnie wykonujący powierzone im zadania, łatwo nawiązujący kontakt z osobami współpracującymi, zaangażowani w wykonywanie usług audytorskich w sposób profesjonalny i z poczuciem odpowiedzialności.

Rzetelność, fachowość i elastyczność naszego działania nakierowana jest na pełne zaspokojenie potrzeb Zleceniodawcy w zakresie rachunkowości i finansów. stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r.    poz. 351 z późniejszymi zmianami).